Cola Pisci


Cola Pisci era unu mezzu omu e mezzu pisci.
Chistu avia summuzzatu nni tutti li gurfi di lu munnu, e ddoppu avilli firrïatu tutti, vinni a Siculiana.
Ccà piglià amicizia c'un arginteri, e ddoppu 'na pochi di jorna misiru 'na scummissa, ca Cola avia a pigliari funnu nni lu gurfu di Siculiana.

Cola accunsintíu e cci dissi accussi:

- Iu scinnu ddà jusu; si ddoppu mezz'ura affaccia una scocca di sangu, ti nni va' pi l'afiari to', cà i' nun vegnu cchiù


E daccussì successi.
Lu puntu unni Cola Pisci murì' è vicinu a lu scogliu d' 'u
russeddu.

 

Siculiana
Raccontata da Giuseppe Atanasio, fanciullo sui 13 anni,
e raccolta da me
Pitré

 


Cola Pisci

Cola Pesce era un mezzo uomo e un mezzo pesce.
Costui si era tuffato in tutti i golfi del mondo e, dopo averli esplorati tutti, venne a Siculiana.
Qui fece amicizia con un argentiere e dopo alcuni giorni fecero la scommessa che Cola dovere toccare il fondo del golfo di Siculiana.

Cola accettò e disse così:
- Io scendo laggiù; se dopo mezz'ora viene a galla una macchia di sangue, vattene per gli affari tuoi che io non riemergo più.

E così accadde.
Il punto dove Cola Pisci morì è vicino allo scoglio del 
russeddu

 

Siculiana
Raccontata da giuseppe Pitrè
Fiabe e leggende popolari siciliane

 

www.colapisci.it