Spugne
Tethya aurantium

Tethya citrina

Alberto Biondi

 

  

www.colapisci.it