I Pesci dei Mari d'Italia

Actinopterygii

Perciformi

Ordine

Perciformes


 

Scombridae

Acantocibio - Acanthocybium solandri
Acantocibio
Acanthocybium solandri

Sgombro - Scomber Scombrus
Sgombro
Scomber scombrus

Lanzardo - Scomber colias
Maccarello
Scomber colias

Lanzardo - Scomber japonicus
Lanzardo
Scomber japonicus

Sgombro macchiato - Scomberomorus tritor
Sgombro macchiato
Scomberomorus tritor


Palamita
Sarda sarda

Palamita bianca - Orcynopsis unicolor
Palamita bianca
Orcynopsis unicolor


Alalunga
Thunnus alalunga

Bonito - Sarda chiliensis lineolata
Bonito
Sarda chiliensis lineolata

Tombarello - Auxis rochei rochei
Tombarello
Auxis rochei

Biso - Auxis thazard thazard
Biso - Tombarello
Auxis thazard

Tonnetto striato - Katsuwonus pelamis
Tonnetto striato
Katsuwonus pelamis

Tonnetto - Euthinnus alletteratus
Tonnetto
Euthinnus alletteratus

Tonno - Thunnus thynnus
Tonno
Thunnus thynnus