Giuf e la statua di ghissu


Antonino Squillaci

Si cunta ca cc'era 'na mamma, e ava un fighiu chiamatu Giuf; sta mamma di Giaf campava pghira. Stu Giuf era babbu, e lagnusu e mariuolu: s matri ava 'na puocu di tila e cci dissi a Giuf:
- Pigliammu 'na puocu di tila e la va' a vinni 'ntra un paisi luntanu, e l'ha 'a vnniri a chiddi pirsuni chi parlanu picca.

Giuf si part cu la tila 'n cuodda e si nni ij' a vinniri. Arrivatu 'ntra un paisi accaminci' a vanniairi:
- Cu' voli la tila!

Lu chiamavanu li genti e accuminciavanu a parlari assai, a cu' cci paria grossa, a cu' cci para cara. Giuf cci para ca parlavanu ass, e 'un cci nni vulia dari.
'Nqu camina di cc , camina di dd, si 'nflia 'ntra un curtigliu; dd nun cc'era nuddu e cci truv 'na statua di gghissu, e cci dissi Giuf:
- La vuliti accattari la tila? - e la statua 'un cci dava cuntu; 'ntanta vitti ca parlava picca

- Ora a vu', ca parlati picca, v'haju a vnniri la tila. - pigghia la tla cci la stenni di supra
- Ora dumani viegnu pri li grana- , e si nni ij'.

Quannu agghiurn', cci ij' pri li grana, e tila 'un ni truv, e cci dicia:
- Dnami li grana di la tila - e la statua 'un cci dicia nenti.

- Gi ca 'un mi v dari li grana, ti fazzu vdiiri cu sugnu ia

Si 'mbresta un zappuni e va mazzia la statua fina ca l'allavanc, e nni la panza cci trova 'na baccaredda di dinari; si menti li dinari nni lu saccu e si nni va nni s m'; arrivannu, a s m' cci dissi :
- La vinnivu la tila ad una chi nun parlava, e grana a la sira 'un mi nni detti; pu cci jivu la matina cu lu zappuni, l'ammazzavu, la jittavu 'n terra e mi detti sti dinari.

La mamma, ca era 'sperta, cci dissi:
- 'Un diri nenti, ca a puocu a puocu nni iemmu manciannu sti dinari.

 

Casteltermini

 

www.colapisci.it