Giuf e lu giudici


De Nobile Antonietta

Si cunta ca Giuf 'na matina si nni ij' a finocchi, e ad arricuglirisi a lu paisi si arridduc di notti; nna mentri caminava cc'era la Luna ed era annuvulata, e la Luna affacciava e cuddava; s'assetta 'n capu 'na petra e si minti a taliari la Luna ca affacciava e cuddava, e cci dicia quann'affacciava:
- Affaccia, affaccia
; quannu cuddava cci dicia:
- Codda, codda, - e 'un allintava di diri
- Affaccia, affaccia; codda codda!

'Ntantu dd sutta la via cc'eranu du' latri ca scurciavanu 'na vitedda, ca l'avianu arrubbatu; quannu 'ntisiru diri:
- Affaccia e codda, - si scantavanu ca vina la Giustizia; appizzanu a crriri e lassanu la carni.

Giuf quannu vitti curriri a li du latri, ij' a vdiri chi cc'era, e trova la vitedda scurciata; piglia lu cutieddu, accumencia a tagliari carni e nni jinghi lu saccu e si nni va: arrivannu nni s m':
- M, aprti.

S matri cci dici:
- Pricch vinisti accussi notti?

- Vinni notti ca purtavu la carni e dumani l'ti a vnniri tutta , ca li dinari mi sirvinu.


Cci dissi s matri:
- Dumani ti nni va' di fora arrieri, ca ia vinnu la carni.

Quannu la matina fu juornu Giuf si nni ij' di fora, e s matri vinni' tutta la carni.

La sira vinni Giuf e cci dissi:
- M' li vinnistivu la carni?


- Si, la detti a cridenza a li muschi.

- E li grana quannu vi l'hannu a dari?

- Quannu l'hannu.

Nqu passru ottu jorna, e dinari li muschi 'un ni purtavanu; si parti Giuf e va nni lu Judici e cci dici:
- Signuri Jdici, vuogliu fatta ghiustizia, ca detti la carni a cridenza a li muschi e 'un hannu vinutu a pagarimi.


Lu Jdici cci dissi:
- Ti dugnu pri sintenza ca unni li vidi l'ammazzi.

Ghiustu ghiustu posa 'na musca supra la testa di lu propria Jdici, Giuf appizza c'un pugnu e cci rumpi la testa a lu Judici.

 

Casteltermini
trascritta da Giuseppe Pitr
in Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani


Variante

Giuf 'nni lu Jdici.

Li muschi 'ncuitavanu a Giuf e l'allapitiavanu. Iddu si nni iju ina lu judici, e l'accusau.

Lu jdici si misi a ridiri, e cci dissi:
- Unni vidi muschi, e tu ci duni pugna

Giustu giustu, mentri lu jdici parrava, 'na musca cci iju 'nta la facci.
'Ncugna Giuf e c'un pugnu cci frica lu nasu.

 

 

www.colapisci.it