variante

Giuf e li latri


Antonietta De Nobile

Caminannu pi 'na campagna sularina, 'na vota a Giuf cci vinni di fari acqua.
Ddoppu chi finiu, sapiti com' quannu si piscia? ca va facennu tanti viuledda (rivoli) e curri. Giuf si vota cu li viuledda e cci dici:

- Tu pigghi pi cc; tu pigghi di cc, tu pigghi pi cc (parrannu pi l'arina), e io pigghiu pi cc; e scinnu.

Giustu giustu dd sutta cc'era 'na grutta, e cc'eranu 'na pocu di latri chi si stavanu spartennu 'na pocu di dinari. Sentinu accuss, dici:
- Ah! pi santii Dima! ca la Giustizia viniu a pigghirnni, e nni sta atturniannu! e scapparu lassannu li dinari dd.

Scinni Giuf, vidi sti gran dinari: n gattu fu n dammaggiu fici, e si' l'i pgghiau.

 

Palermo
 trascritto da Giuseppe Pitr
 in Fiabe, novelle, racconti popolari siciliani

 

www.colapisci.it