La ricetta in versi di Gianni Argurio -

Pasta 'ncaciata

Nta 'na bedda cassarola mittiti
l'ogghiu d'aliva e la carni 'i maiali,
nzemi 'a cipudda e l'accia ci junciti
puru 'na carota tantu nun fa mali.

Facti rusulari a focu lentu,
poi ci mmscati lu capuliatu
girati e rigirati pu 'nu mumentu
ccuss e lu pumadoru gi passatu.

Lu sali e pipi sempri su vuliti
e tri bicchieri d'acqua p cuprri
la carni e finu a quannu la ssaggiati
s' cotta ma s'annunca p ndrri.

Niscti 'a carni e a mmossa la tagghiati,
ffiddiati puru l'ova gi bugghiuti,
poi 'i mulinciani fritti e riminati ...
furmaggiu e cc sti cosi s finuti.

Bugghti 'a pasta cu l'attenzioni,
ssiri ntinri e stannu attentu,
e ta 'na teglia s a proporzioni
mittiti un solu 'i pasta e cunnimentu.

'Nsolu di zzucu e n'autru di pasta,
unu 'i furmaggiu e nnati giustannu;
forsi 'na teglia sula nun vi basta ...
e nun sapti chi stati rifurriannu.

Lu furnu 'a ssiri a ducentu gradi,
la pasta menzuredda civi a stari;
poi la niscti e attenti 'n mi vi cadi ...
la tavula stisa e putiti, manciari.

 

Gianni Argurio

Sommario Ricordi di Cola

www.colapisci.it