www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessità o per scelta

Ignazio Buttitta

Colapesce
Leggenda Siciliana in due tempi


Colapesce - Scuola Media Cordenons

Secondo Tempo
Dodicesima scena

In scena il Contastorie che riprende a raccontare.

 

IL CONTASTORIE

Quanto voti l'haiu a diri

c'haiu i picciriddi diuni.

A storia i Colapisci na favula è!

 

LA FORSENNATA

Foddi siti! (rivolta ai pescatori)

Rumpiticci a chitarra!

 

Viva Colapisci! (Molti pescatori)

 

Na favula, (rabbonito al solo scopo di raccogliere di più)

accussi dicinu!

 

Vui u diciti!

Io u vidu tutti i notti:

nesci du mari

s'assetta supra i scoghi

e parrà.

 

Viva Colapisci! (I pescatori in coro)

 

Mi piacissi sintillu parrari!

 

Cunta u passatu e u prisenti;

e si ncelu c'è a luna

e u mari dormi nne cuscina di sita

puru vuatri u putiti sentiri.

 

Viva u Re du mari!  (I pescatori in coro)

 

Canta i canzuni di carritteri,

quannu nne stratuna, di notti,

penzanu a zita c'aspetta, chi ciuri nmanu.

 

Chiù di mia nni sapi! (sempre con il piattino e indicando la Forsennata)

A storia cuntinua dumani, u megghiu c'è di sentiri!

Vi salutu.

Esce.

 

Io l'haiu ntisu cantari. (Un Pescatore)

Diciti sempri ca siti surdu e u sintiti cantari! (Un pescatore rivolto all'intervenuto)

Miraculi fa Colapisci, io a iddu mi raccumannu! (Un altro pescatore)

Viva Colapisci! (Un altro pescatore ancora)

Iddu nni pruteggi

iddu abbrazza a culonna!

 

Murìu Colapisci! (Altri pescatori)

Murìu e arrivisciu. U Signuri u stissu!  (ancora altri pescatori)

 

Parrà chi stiddi, (con più foga)

cu a luna,

chi pisci

e c'aceddi.

Canta i biddizzi da Sicilia,

l'arba e i tramunti:

non c'è pueta chiù granni d'iddu!

Esce.

 

Murlu!  (Altri pescatori)

L'ossa ristaru di Colapisci!

 

COLAPESCE

L'ossa ccà l'haiu; (balzando sulla banchina e palpandosi)

a carni puru,

chi dati nummari?

Mortu mi vuliti!

Vivu sugnu!

 

( I pescatori tra applausi, grida, voci di meraviglia)

Vivu è! Vivu!

Sempri vivu ha statu!

 

Sugnu sicilianu comu vuàtri!

Trenta miliuna: na naziuni!

Nni tuttu u munnu c'è siciliani

e si parrà u sicilianu.

 

(Una voce da dietro le quinte)

Nne scoli u talianu nzignanu!

U talianu parranu!

 

Di unni veni sta vuci? (sorpreso e girando lo sguardo)

 

(Una voce da dietro le quinte)

Da Sicilia!

 

Si scurdaru a lingua da matri?

Io nne so minni allattavu.

 

(Una voce da dietro le quinte)

Tempi passati

Ora i minni sicchi hannu,

i picciriddi nno biberò sucanu.

Latte d'armali vivinu!

Chi cosci i fora caminanu!

 

Chi cosi...!

Veru ca vonnu u ponti nno Strittu!

 

Veru, veru!   (Molti pescatori)

 

Io non lu vogghiu!

Vogghiu a Sicilia libera e patruna du so distinu!

 

(Alcuni pescatori)

Culonia è a Sicilia!

A mafia cumanna!

A mafia vinni a droga!

 

A droga è calamità,

pari meli e leva a vita...

Nno mari un ci nnè droga!

 

(Altri pescatori)

A mafia disonura a Sicilia,

ammazza,

arrobba,

e suttametti l'omini onesti.

(Una voce più forte)

Sempre assolti!

(Una voce più forte)

A virità dicu: ogni milli siciliani,

c'è un porcu mafiosu!

(Alcuni pescatori)

A Roma hannu a cintrali!

A Roma hannu u putiri!

 

Vuatri ci lu dati!

Vuatri vutati pi mafiusi!

 

(Molti pescatori con voci diverse)

A mafia nni duna u pani!

A mafia nni duna u travagghiu!

I picciriddi diuni avemu!

 

Pi vigliaccheria ci vutati!

A Sicilia terra d'eroi era!

Ddocu, unni pusati i pedi,

ci sunnu l'ossa vrudicati

di tutti i Colapisci,

ca morsiru,

pi fari granni a Sicilia

e viviri e campari in santa paci.

 

(Una voce forte di pescatore)

Na vota...!

(Un'altra voce)

A Comisu,

a Sigonella,

i basi nucleari ci sunnu.

Veru è, veru! (Molte voci di pescatori

Il pescatore di prima, continuando 

I Miricani i ficiru!

Basta tuccari un buttuni,

e nno secunnu

finisci a Sicilia!

 

A Sicilia non finisci mai!

Colapesce salta sulla platea e si mescola alla folla di pescatori; quasi t utti lo applaudono, lo abbracciano, inneggiano a Colapesce.

 

Tutti Siciliani siti. (rivolto alla folla di pescatori)

Vi canusciu da voci,

di facci,

da taliata,

di marni arrascati

e di vrazza banneri di focu!

 

(quasi tutti come sopra)

Viva Colapisci;

Viva u nostru prutitturi!

 

Tu cu l'ossa i fora,

tu chi vini d'azzaru,

tu chi robbi sfardati,

tu stinnardu di saluti

Sicilianu sì!

To matri

to patri siciliani sunnu!

To nannu,

to nanna,

u nannu di to nannu

siciliani eranu.

Colapesce ritorna sul palco. La folla di pescatori gli manda baci dalla platea.

 

Sti baciati mi portu nno mari,

nni fazzu ova di Pasqua,

stiddi di ventu,

giumma,

pinnacchi di curalli: jncu u mari di vasati!

Quasi tutti i pescatori come sopra e continuando a mandargli baci

 

(Ttutti i pescatori)

Viva Colapisci!

 

Mi portu ncelu sti vasati,

U Signuri i benidici.

Benidici i picciotti emigrati,

i vostri casi,

i matri senza maritu,

i picciriddi c'hannu ancora a nasciri.

Binidici i carzarati nnuccenti,

i poviri capuliati,

i scunzulati,

i mancia pani duru,

e li panzi svacantati.

La folla di pescatori continua a mandargli baci.

Grazii di sti vasati.

A notti,

nno mari,

m'addummiscu e mi li sonnu.

Vasati siciliani sunnu!

Facitivi a cruci,

facitivi a cruci!

Tutti gli attori entrano in scena. Cantano.

 


Rielaborazione da un bozzetto di Vita Crupi per il Premio Colapesce

 

 

TUTTI

Colapisci murìu,

Colapisci murìu.

 

Non era Santu

e mancu Diu!

 

Colapisci murìu.

 

Non era Santu

e mancu Diu!

 

 

 

 

FINE

 

© Edizioni P&M - Messina, 1986

 

   

www.colapisci.it