Cuntu di Colapisci
omu a met
ppi l'autru versu pisci

Era nicu 
c'ancora mancu caminava 
ca lu batti 'nto mari u patri 
la matri nun vuleva 
ca sapeva 
quantu la vita d marina amara poti ed  
Lu picciriddu Cola 
'un era tantu bbeddu da vedere 
sulu teneva un occhio glauco ca splenneva 
e l'autru niru niru 
comu la notti funnu di ll'abissu 

Cresceva 
casa di piscaturi in facci mari 
e 'un cc'era versu di tenerlu fermu 
curreva 
ca na lucertola pareva 
"Cola! 
Cola disgraziatu amaru veni cc!" 
la matri dispirava di vederlu ricittatu 
"Cola! 
Chi mi hai squagghiu passa p casa! 
Sempri 'nta ll'acqua h stari? 
Cola! 
Avissi a ddivintari virdi e niru com'un pisci!" 

Cu po' sapiri chiddu chi fu?… 
La porta di lu Celu stava spalancata? 
ch San Pitruzzu si ll'avia scurdata… 
O a jettatura di na matri a cchi possenti? 
O forse fu perch lu nicareddu Cola 
stannu sempri 'nta ll'acqua d sira a la matina 
annannu arreri pisci 
assicutannu 
intr'a na rutta 
'mmucciata 'nta lu funnu 
avia truvatu 
un'liga russigna curadduzza 

I pisci si la spizzuliavunu veloci? 
E Cola… 
Comu sunnu i picciriddi? 
ca s'unu fa na cosa pigghia e la fannu? 
u stissu Cola 
appoi quannu si tratta di 'nziccari cosi 'nta la bucca 
tutte le peggio porcherie vonnu 'ssaggiari! 
ca un disgraziatu cci avissi a stari 'n coddu 
uri quarti e mumenti! 

Cola lu stissu 
annava e spizzuliava st'erba marina 
tantu ca a la s casa appoi 
'un cci manciava nenti 
S matri dispirava 
"Cola! 
mi lassi u pisci sanu sanu 'nta lu piattu" 
casa di piscatura era 
e pisci si manciava 
"Si non t manci nenti ti dunu 
dumani e podumani 
ddu piattu h pulizziari!"

Cola si nni 'mpipava 
a mari si calava 
e spizzuliava 
quest'liga russigna curadduzza 
Forse fu st'erba 
o la mmaledizzioni di la matri 
fattu si chi Cola anniricava 
un jornu appressu all'autru 
sempri cchi niru si faceva 
cu llampi argentu vivu a giru 'nta lu coddu 
ci si juncetteru li jirita di manu di li pedi 
comu a lli papiri 
ppi natari megghiu 
e cci rristavunu 'mmiddati i supra lighi virdi 

'Un si capiva pi 
cos'era? 
Menz'omu menzu pisci 
La genti d paisi mmummuriava 
a cu na tanticchiedda schifu cci faceva 
e cocchidunu si scantava puru di ddu cosu stranu 
Passava u tempu 
Lu patri nenti diceva 
metteva a barca a mari 
e si nn'annava largu 
calava i riti 
travagghiava 
piscava e cunzava 
e sempri mutu stava

La matri inveci ca chianceva 
pregava alla Madonna 
"Madonna 
Madunnuzza 
com'h fari? 
Nu figghiu sulu fici 
e l'haiu a perdiri p mari? 
'Jutimi tu 
Madonna Santa Bbenedetta"

La matri inveci ca chianceva 
pregava alla Madonna 
"Madonna 
Madunnuzza 
com'h fari? 
Nu figghiu sulu fici 
e l'haiu a perdiri p mari? 
'Jutimi tu 
Madonna Santa Bbenedetta" 
Chiam i mammani d paisi ppi spumicari a casa 

"A li quattru cantuneri 
dd cc' 
l'Anciulu Gabbrieli 
un pezzu di pani e un pisci 
sta casa m'abbunnisci 
chidda di mali agenti mi cci spirisci 
fora malocchiu 
e fora manciuniamentu di la ggenti 
A nnomu di Ddiu 
e di la Santissima Trinit"

Mi cci livavunu di supra l'occhiatura 
a ddu figghiuzzu ch'idda stissa non capiva 
"A nnomi d Patri d Figghiu 
d Spiritu Santu e d Santissima Trinit 
livati u malocchiu e lassati la sanit 
Occhiatura scappisatura 
non mi ha mali sta criatura 
Mi si nni va 'n funnu mari 
a unni non c' turchi 
e mancu li cristiani 
A nnomu di Ddiu 
e di la Santissima trinit"

Ma tutti i cosi nun serviru a nenti
A picca a picca Cola c'aveva comu 'nciuria 'nto paisi Colapisci
si fici avvidiri a la s casa sempri di menu
appoi non pi 
La matri si vest di nero a lutto 
pir chissu figghiu arrubbatu da lu mari tradituri 
Lu patri sempri mutu 
continu la vita amara di li piscaturi
Quarche varchino invero si diceva 
c'aveva visto a Colapisci chi nnatava 
'n menzu derfini 
chi sautava e cci pareva 
c'aveva salutatu cu li manu a pala 
tuttu cuntentu 
facennu certi savoti 
chi mancu u megghiu pisci cci poteva

Passaru jorna misi anni 
e venne na stagione disgraziata 
nu malutempu chi mancu li cchi vecchi rricurdava 
e peggiu i peggiu i ddraunari 
i trummi marini 
ca dici ca una nni passava 
e nautra nni viniva 
pareva nu castigu d Signuri 
Non si sapeva cchi chi fari 
I bbarchi chi niscevanu pp pisca 
na ddraunara e i bbarchi all'anchi all'aria 
e cocchi piscaturi chi mureva

Li poviri casuzza a filarata nn la rina 
na ddraunara cce le scoppolava 
E na matina un vecchiu tantu vecchiu 
u z Pascali 
che aveva statu a mari tutta a vita 
e a ora u mari lu vardava ccu duluri da la riva 
dissi 
"Cc cci voli Colapisci 
sulu ddu menzu ddiu nni po' sarbari"

'Ccuss mannaru na cummari 
a la casuzza di li genitori 
ca cci cunt lu fattu 
e si nn'ann 
Lu patri pigli na vecchia brogna 
chi dici ca u picciriddu Cola 
quannu la sentiva si scialava 
Lu patri la sunava 
e Cola 
"Che bbellu pap sonimmilla ancora… 
… che bbellu pap sonimmilla ancora…" 

E adunqui niscetti di la porta 
e fece rrisuonare quell'urlo lamentoso 
che cci serviva naviganti ppi richiamu 
Lu senti Colapisci dal profondo 
e tagghia l'acqua chi pari un piscispata 
vola sull'onde e spuma e schizza 
e terzu sonu 
longu 
di la brogna 
gi Cola mette un piede 'nta la rina

"Patri chi cc'? 
Pirch chiamastivu?" 
"'Ntrasi nn casa Cola 
t matri t'ha parrari" 
e dittu chistu 
cala la testa 
e va a la barca ppi cunzari i riti 
Apri la porta di la casa 'ntica Colapisci 
la matri vidi u figghiu e 
"Cola!" 
l'abbrazza si lu vasa tuttu e chianci 
che a lei che era la matri 
'un cci faceva schifu 
la peddi scagghi scagghi 
l'lighi 'ncrustati 

Doppu chi seppi 
chi s figghiu stava bbonu 
"… e nun mi manca nenti ohi m 
haiu chiddu chi vogghiu 
Sapissi li bbiddizzi di lu mari 
li pianti 
i pisci 
li strani criaturi 
su' tutti amici m 
mi vonnu bbeni 
non t'ha preoccupari tu 
ppi mia…"

Ddoppu chi fu serena 
la matri cci cunt di trummi 
quella marine 
di chiddu c'avia dittu u vecchiu z Pascali
insomma tutti i cosi 
e Cola 
"Matri 
p bbeni ca ti portu sar fatto" 
cci detti nu vasuzzu e appo' nisciu 

And dal padre chi cunzava i riti 
cci dissi 
"C brogna e c cuteddu 
vui chistu aviti a fari…" 
E cci cunt na magaria 
S'avianu a ddiri certe parole arcane 
na preghiera 
poi certi signa cu 'n bbastuni 
s'avianu a fari 
lu signu di la cruci 
e app cu nu cuteddu 
c manicu di lignu niru 
s'avia a tagghiari a ddraunara 
e dici ca chissa svaniva 'nta ll'aria 
comu si nun cci fussi mai stata 
cce lo spieg ben bene e ddoppu 

"Diciticcillu piscaturi 
naviganti 
e sulu a iddi 
chistu un segretu 
e nuddu havi a sapiri 
da sta manera si tagghiunu li trummi 
Statimi bbonu patri 
i mi nne 'nnari 
ca forti e lu richiamu di lu mari" 
"In grazia d Signuri vai 
figghiu" 
E torna a lu cunzari 
nel mentre Colapesce sparisce nell'azzurro

Ddu rritu di la brogna e d cuteddu 
funzionava 
bbastava diri ddi paroli 
fari ddi signa 
e a trumma ppi malia sfumava 
tantu chi 'nto paisi ci fu na festa ranni 
tutti 'mbriachi 
e ddoppu si ripigghi a campari comu a pprima

Mettevano li varchi a mari 
calavunu li riti 
piscavunu e cunzavunu 
cunzavunu e piscavunu 
e d'ogni tantu quarcunu non turnava 
pirch 'nto strittu di Missina 
u Fretum 
cci stavunu du maravigghi perniciusi 
Scilla 
era nomata una 
l'autra Cariddi 

La prima si nni stava 'nta na rutta 
e rapida e vorace rapiva da li barchi i naviganti 
e cci spruppava l'ossa 
chi ddoppu biancheggiavunu 'nta ll'acqui 
L'orribili Cariddi 
ca lu poeta d poeti Omeru 
chiama fatal vorago 
si ringhiotteva i flutti e ddoppu li sputava

A cu cci capitava 'n menzu era sbintura 
chi puru all'Odisseu cci appi a tuccari 
di vidiri i compagni suoi strazziati da la Scilla 
e di rristari 'npennuliuni supra a Cariddi 
'ttaccatu n ramu i ficu siccome un pipistrello 
mentri Cariddi sutta rrunguliava 
comu a un Cerberu 'rraggiatu e mortu i fami 

Da sempre sti disgrazie 
rendevano u passaggiu 'nta lu strittu periglioso 
e puru fra la ggenti di lu Faru 
chi puru conosceva u mari e li correnti 
cci stava cu partiva e non turnava 
Nu jornu u z Pascali 
chi stava sempri sittatu in facci mari 
e picca parrava 
dissi

"Avemu annari in processioni 
tuttu u paisi 
a casa i Colapisci 
l'avissumu a chiamari 
ca sulu la potenza di nu ddiu nni po' sarbari" 
e accuss fecero 
purtannu un grosso ciru innanzi 
sunannu tutti i brogni 
lu patri i Colapisci in testa 
faceva u capobbanda 
la matri 
cu nu vilu niru 'n capu 
pareva la Madonna Ddulurata

'Nto llampu si vittiru nnavanti a Colapisci
ca sbrilluzziava nn la notti scura
vampi di li fochi ardenti 
a fodda mossi un passu arreri bbaddariannu 
quarcunu si sign tuttu scantatu 
li matri cci mittevunu li manu avanti all'occhi figghi 
e cu teneva lu cappeddu si lu tolse 
"Pirch chiamastu? 
Chi vuliti?" 

Disegno di Donata La Macchia

Nuddu parrava 
chi cci mancava u ciatu 
erunu sturduti 
per quella apparizione subbitanea 
"Matruzza bbedda 
parrati vui 
dicitimi chi fu" 
La matri i Colapisci pareva menza morta
"Figghiu! 
Cc troppa ggenti morsi 
per via di quelli due mostri marini 
Scilla 
e Cariddi 
e lu paisi tuttu voli ajutu 
e tuttu vinni cc 
e ti nni prega 
e i chi su' t matri 
puru ti pregu" 

Stava p'addinucchiarisi la donna 
e Cola 
"Matri 
avete chiesto 
e sar fatto 
per quell'amore che vi porto in cuore 
sar fatto… 
E vui sintiti bbonu" 
cci dissi a quella folla riunita 
"Ddumati i fochi nn sta notti hannu a rristari 
finu mmatina 
chi si si stutunu i nun tornu e moru 
prigati a lu Signuri Bbenedittu in coru 
ca mi scanzassi nni la lotta la rruvina" 

Vutau li spaddi 
e sommozz 'nta ll'acqua nira 
Pass la notti a genti 'nta la rina 
tinennu l'occhi fissi supra fochi 
currennu ppi circari ligna 
e 'nzemula prigannu 
e d'ogni tantu sgrigghia si sintiva 
ca l'acqua di lu mari in luntananza ribugghieva 
spumava 
comu si un ferru arruvintatu 
Vurcanu avissi misu a bbagnu 'nta lu strittu

"Madonna mia chi ?" 
dicevunu li ggenti e si signava 
Ma che cos'era? 
Signore mie Signori miei era la lotta 
assai feroce 
chi Colapisci cummatteva 
Aveva a jessiri veloci cchi d'un llampu 
chi masannunca Scilla si l'ambrancicava 
cchi forti e cchi possenti 
e di nun sacciu chi 
per non cadere dentro ai gorghi di Cariddi 
chi mancu i navi i guerra 
a chidda cci scappava 

Dur questo commattimento tutta a notti 
Scilla rapaci chi circava di ghermire 
Cariddi chi sugava e vomitava l'onde 
e Colapisci 'n menzu 
ca li vuleva 'ncatinari 
All'alba 
c suli russu 
chi spuntava all'orizzonti 
dda fodda chi prigava a lu Signuri 
mentri na matri cci dava a minna figghiu 
quarcunu chi s'aveva addurmisciutu 

"Ohu? 
Chi fai? 
Arruspigghiati!" 
"Chi cc'… chi voi?" 
"U focu… 
si sta stutannu disgraziatu… 
Va' cogghi a ligna 
lestu"

 

All'alba 
c suli russu 
chi spuntava all'orizzonti 
si vitti ddu bbugghi bbugghi 
che veniva avanti prontamenti 
cci fu nu fuggi fuggi ggenerali 
che a tutti cci pareva fosse un maremoto 
e cc'era cu si confessava li piccati 
cu chianceva 
ma appoi si vitti che cos'era

Cu tutta a forza Colapisci strascinava 
Scilla e Cariddi 
'nguantate alla catena 
e quando le port alla riva 
sulla rena 
ddi mostri 'mbarsamarunu sull'istanti 
chi si faciti un giru 'nto portu di Missina 
ancora li viditi 'ncatinati 'nta na funti.
Comu cuntari la maravigghia di presenti 
la gioia d matri 
' patri 
'un si po' ddiri 
la ggenti ca 'llestiva 
ppi li festeggiamenti 

Ma Colapisci stancu era 
cci dissi 
"Faciti festa giustu 
i mi nne 'nnari 
nun pozzu stari cc 
'nto funnu di lu mari i vaju 
Saluti a vui 
c bbona sorti"

 'Cuss la ggenti s lu vitti annari 
e menu amara 
per quella memorabbile cattura 
divenne a vita di li piscatura di lu Faru 
e a chiddi ca passavunu du strittu 
senza periglio 
e ddumannavunu 

"Com' chi non ci sunnu cchi li mostri 
Scilla e Cariddi?" 
veniva raccontata l'abbintura 
Gir per mare 'nta lu munnu quella storia
finu a 'rrivari ricchi di lu Rre 
chi fu pigghiatu da la smania 
di vidiri quest'omu menzu pisci 
e di parlaricci 
era curiusu 
Adunqui detti un'ordini 'mperiali

"A tutti i piscaturi i marinara 
cu vidi Colapisci cci havi a diri 
ca lu s Rre 
cci vo' parrari 
chi si facissi avvidiri a la reggia immantinenti 
a unni sar accolto rricevuto e ospitatu 
assai benevolmenti" 

Passaru i jorna 
prima a simani e ddoppu a misi 
e i Colapisci mancu l'umbra 
o puramenti u ciauru i pisci si sintiva in luntananza

U Rre 
curiusu assai 
si fece preparare la carrozza 
e in pompa magna 
siccome si conviene a un re ann a lu Faru 
si fici diri a unn'era la casuzza 
di lu patri di la matri i Colapisci 
da un picciottu 
chi stava arriparannu la s barca 
e chi cantava 
nu cantu deliziusu assai sfiziusu 
Rrist menz'ura u Rre 'ncantatu da lu cantu 
pinzannu a quanti cosi si pirdeva a fari u Rre 
appoi pinz

"Megghiu 'un pinzari e cumannari" 
e mossi assieme a lu curteo d curtiggiani 
Giunto chi fu vicinu a la casuzza 
vitti nu vecchiu 
intentu a lu cunzari a riti 
"Buongiorno dite 
voi siete il padre 
di quella maraviglia canasciuta 
al mondo come Colapesce?"

Disegno di Donata La Macchia

U vecchiareddu 
vutannu a mmalappena l'occhi 
"Ngnors 
I sugnu" 
"Ma comu? non ti suggi? 
Sono il tuo Rre 
no' vidi?" 
"Scusate Maest 
ma non vi canoscevo" 
cci disse quello facendoci un inchino 

"Non mi conosci? e comu? 
Se la mia faccia stampigliata 
su tutte le monete d'oru del reame" 
"Per questo allora io non vi arriconosco 
Muniti d'oru non n'h vistu mai 'nta vita 
Scusate ancora Maest 
ma non ci ho colpa 
Dicevo che mi parevate un gran signore" 
"Capisco" 
dissi lu Rre 
che invece non capiva nenti 

"Potete voi chiamare vostro figlio? 
Ca 'u vogghiu vidiri 
voglio con lui parlare" 
"M figghiu non lu vidu di tant'anni 
di quannu 'ncatin li mostri 
Scilla e Cariddi 
ma tegnu a vecchia brogna 
pozzu pruvari" 
Pigghi la brogna e cci ciusci tri voti 
e prima ca finisse il suono 
cci avevano nnavanti a Colapesce

"Chiamastuvu patri 
chi vuliti?" 
"Figghiu chi sacciu? 
Cci avemu cc lu Rre 
ti vo' parrari" 
"Diciti Maist 
che io vi ascolto"

Disegno di Donata La Macchia

Lu Rre pareva addivintatu petra 
sturdutu si nni stava a bbucca aperta 
la guardia tutta avia 'mpugnatu l'armi 
ma trimava 
comu li fogghi quannu ciuscia u ventu i tramuntana 
e li ministri tutti 
s'avevano ammucciatu comu granchi 'nta la rina 
vidennu a Colapisci 
quali a un ddiu marinu rranni e pussenti

"Allura Maist 
pirch chiamastuvu 
chi vuliti?" 

"I veramente Colapisci 
aveva u desiderio di vedervi e basta 
ma ora chi mi siti cc davanti 
mi vinni na ddumanna 
chi h 'vutu sempri ppi la menti 
Lu regnu miu 
la mia Sicilia 
su cosa poggia? 
cosa fa galleggia? 
sutta c' terra? 
o comu a nu barcuni?" 

"Lu mari che circonda la Sicilia assai profondo 
e i 
ppi quantu h summuzzatu nn me vita 
non n'h pututu vidiri lu funnu" 

"Facitimi na grazia Colapisci 
nu piaciri 
scinniti a vvidiri comu si regge la Sicilia" 
"Va bbene lo saprete" 
e stava ppi calarisi nn mari 
ma si ferm 
"Si mi spittati cc 
facitivi purtari un trispu 
mi vi 'ssittati 
ca certu ppi tutt’oggi i non ritornu" 
e sommozz 'nta ll'acqua nira

Pass a jurnata 
e u jornu appressu 
c Rre sittatu supra un trispu nn la rina 
e intantu s'era risaputa la notizia 
d Rre di Colapisci 
e di la s ricerca nn lu funnu 
e s'era radunata dd na fodda 
ca tutti quanti vulevanu sapiri di stu fattu 
patri 
matri i Colapisci 
cci trema u coriceddu 
per li perigli di questa nova impresa 
e finalmente 
terzu jornu di ll'attesa 
emerge Colapisci 

Havi la facci 'mpizzata 
nell'espressione scura 
non tocca terra 
nell'acqua che cci arriva a lu bbiddicu 
l si arresta 
apri li bbrazza 
e la sua voce dice

"A bbedda terra di Sicilia 
pisa 
pisa cu tuttu lu s pisu 
supra a tri colonne 
una che sana sana 
pari nova 
una na tanticchiedda smanciuniata 
ancora bbona 
la terza 
calannu 'n funnu 
sutta strittu di Missina 
stata consumata da lu focu 
che per sotterra 
cci arriva comi a un ciumi 
da lu draguni Muncibbeddu dettu 
e la Sicilia tutta 
pu ora sprofondare 
Si nni vuliti a vvidiri la prova 
eccu 
guardati"

Apr li manu a pala 
e u focu 
nni li palmi li bbruciava 
appoi li misi dintra all'acqua 
e li san 
comu ppi magaria 
arcana e purtintusa 
Li ggenti disperava 
cu si strazzava i vesti 
li capiddi 
cu si cardava a facci 
e cu pregava

Lu Rre s'avia livatu la corona 
e la jittava 
ca persu era lu regnu 
stava 'nfunnannu 
ma Colapisci ferm ogni cosa con la voce 
col gesto della mano 

"Nun vi scantati 
fermi! 
Mi fazzu i colonna pp m terra 
ma vui 
vui 
tinitivvilla cara sta delizia" 
Lu Rre ripigghia la corona e si la metti 'n capu 
"Patri 
matri 
bbenedicitimi 
non nni videmu cchi 'nta vita 
addiu" 

E rricivuta la bbinidizioni 
si sommozz 
cal nn funnu di lu mari 
e fu colonna 
ppi tutta a terra d Sicilia 
e si vui putissivu scinniri a vardari 
dd 'u truvassivu 
dd 'n funnu 
c focu chi l'abbrucia 
e l'acqua ca lu 'rricria


 

Giuseppe Luciani
www.sicilia-ezine.it
Salvato dal WEB da Colapisci

 

   

www.colapisci.it