Colapisci  'nfatatu

Faru quannu u suli scinni a-mmari ntra
unni e unni si senti cantari

A uci sbatti
comu n chiantu
petri petri
e rrimmumma
di marina m-marina

di sirena cianciulina
d matri chi gghjma lu so Cola:
"Curaddhu curaddhuzzu
d me cori s-ffigghiuzzu;

Cola Cola ciatu me',
di stu mari s lu rre
I cantu sta canzuna
m'u Signun mi pidduna

Ti mannai na malanova
mi rristavi pisci a-mmari
e di tannu triulu
num-mi stancu di cuntari

Cuntu cuntu a-ttuttu u munnu
quantu ranni lu to amuri chi-ttratteni nta lufunnu
di Missina bballarina
la culonna scuncassata

E la teni ritta e-ffunna
cu li spaddhi fracassati
Pi-ccunfoffu
sutta a-ll'unna
la me uci

E di ddhassupra
la Ranni Matri
chi nni bbinidici:
Vos et ipsam civitatem
benedicimus'

 

Paola Fedele

 

   

www.colapisci.it