Colapisci    Colapisci: L'uomo che diventa pesce per necessità o per scelta   Le Feste di Cola

 

‘U VASCIDDÙZZU  

1603 dill’era Cristiana

 

 

Tempu di fami nira e caristìa!

Mancàva ogni sorta di dirràti;

‘a genti malannàta nni suffrìa,

‘a morti caminàva strati strati.

 

Un vasciddùzzu chi non ci curpàva

e a Nàpuli ‘ndrizzàva la sô rutta

mmistìu cu lu sciròccu chi muntàva

strazzàu li vili e ‘mpiticàu la scotta.

 

Puttàva ranu, cincumìla sammi.

‘A ciùmma disperàta pi ‘ddu mari

armàu li rimi supra di li scammi:

ma prestu s’arrinnèru ‘i marinàri.

 

Capu Pelòru ‘i ricugghìu distrùtti

senza cchiù fozza e senza ‘na spiranza,

ma i missinìsi si muddàru tutti,

chì tràggica parìa la ciccustanza.

 

Puttàru coddi, ‘i ferri d’u mistèri,

‘a tila pi putìri ripizzàri;

‘u vasciddùzzu ripigghiàu lu mari,

cû lu tiràva e cû spincìa d’arrèri.

 

Quannu ‘nto portu ci fu cammarìa

‘u cumannanti ci iaprìu la stiva:

-Pigghiàti, cuntrastàti ‘a caristìa!-.

 

Miràculu si dissi, d’a Madònna!

Un vasciddùzzu d’aggentu è ‘nta Matrìci

pi ricuddàri l’eventi di ‘ddi iònna.

 

Ogni annu ‘a genti ‘u nesci e s’u balìa

in segnu di rispettu a ‘dda Maria

ch’appi gran pena pi la caristìa.

 

 

Walter  Ignazio Preitano

 

 

dirràti: derrate, alimenti.

‘ndrizzàva…: indirizzava la sua rotta, era diretto.

mmistìu: incappò, si scontrò.

muntàva: cresceva di intensità.

scotta: corda che lega la vela all’albero.

sammi: salme; antica unità di misura per grano e altre merci, pari a 278 litri circa.

ciùmma: ciurma, equipaggio.

armàu li rimi: armò i remi, li inserì negli scalmi.

scammi: scalmi, bastoncini di legno che fuoriescono verticalmente dall’orlo della barca e servono per attaccarci i remi.

si muddàru: si precipitarono.

d’arrèri: da dietro.

cammarìa: calma, bonaccia; condizione atmosferica opposta al vento o al mare mosso.

‘nta Matrìci: all’interno del duomo. In effetti da qualche tempo è stato trasferito nella Chiesa dei Marinai, dalla quale esce in occasione della festa.

s’u balìa: se lo coccola, portandolo in processione.

da Progetto Dialetto

 

 

 

 

www.colapisci.it