Colapisci    Colapisci: L'uomo che diventa pesce per necessitÓ o per scelta   Le Feste di Cola
 

'a Vara

E' festa di lu populu e' festa di l'Assunta
Non vi dici abbastanza cu Ŕ chi vi lu cunta.
A sira i mezzagustu nu coppu all'aria spara
pi ricuddari o populu chi sta pattennu a Vara
poi nautru coppu spara e la Vara si movi
e ammenzu a genti allegra c'Ŕ cu si commuovi
a li du gumeni li tiraturi attaccati
tirunu l'Assunta chi facci tutti sudati
cu tira pi li figghi cu tira pa mugghieri
cu voli chi u dumani sia megghiu d' aieri
la populazioni tutta partecipa vaddannu
e ringrazia la Madonna ca po vidiri puru st'annu
e ' nta sta baraunna un sulu gridu Ŕ pi la via
da genti tutta in coru chi grida "Viva Maria"
E' festa di Missina e' festa di l'Assunta
Non vi dici abbastanza cu Ŕ chi vi lu cunta
 

Marino Gaetano

 

 

www.colapisci.it