www.colapisci.it L'uomo che diventa pesce per necessitÓ o per sceltaWalter Ignazio Preitano

 

Tempu di susu

 

Messina - Passeggiata a mare

 

SarÓvi 'st'Ória sempri scirucc¨sa

sarÓvi 'u strittu chi si svapurýa

sarÓvi 'a nostra vuci lamint¨sa

chi li biddýzzi nostri cassarýa.

 

Ma quannu arriva 'u tempu friddul¨su,

e tutti 'i cosi pýgghiunu a brillÓri,

sign¨ri mei, chiddu Ŕ tempu 'i susu!

Tempo del Nordo chi nni fa sbigghiÓri.

 

- VaddÓti chi cul¨ri havi lu mari!

Non si n'hÔ vistu mai d'acc¨ssi beddu!

E la Calabria, chi si p˘ tuccÓri?

P˘i c˛gghiri l'arÓnci c'u cappŔddu! -

 

L'Ória addivŔnta fina e profumÓta,

'i ci¨ri fannu a gara 'nte barc¨ni,

'u mustu si fa vinu 'nta nuttÓta,

e lu viddÓnu add¨ma lu carb¨ni.

 

E nni sintŔmu tutti premiÓti,

tutti orgogli˛si di la nostra terra:

- Av˛gghia chi dicýti e chi parrÓti,

chistu Ŕ 'nu paradýsu, chista Ŕ 'na serra! -

 

Ma dopu arrýva 'n'Óutra sciruccÓta:

tempo del Sud, ¨midu  e mmidd¨su;

e tutto s'arridd¨ci 'n'Óutra vota,

spittÓnnu ch'arrit˛rna 'u tempu 'i susu.

 

 

 

Walter Preitano

Sommario Altri Amici

www.colapisci.it