www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessitŕ o per sceltaWalter Ignazio Preitano

 

Mi femmu ccŕ

 

 

Ammčnzu di ‘sti pisci mi pidděa,
tra testi, cudi, mussi e pinnulŕri
passŕi tri anni di la vita mia
a testa sutta senza mai lassŕri.

A tutti vi ringraziu, scenziŕti,
chi di la vostra scenza m’accupŕi,
fůstivu comu un faru ‘nte nuttŕti
quannu la costa non si vidi mai.

Magŕri mi riděstivu d’arrčti:
- Chi voli chistu? Di unni nni sbucŕu?
D’u pisci sapi sulu chi ci feti
‘u tezzu iornu chi sill’accattŕu!-

E non avěti tortu, aměci mei,
nziccŕi ‘ntrasŕttu ‘nta ‘stu munnu novu
e vi truvŕi cchiů ranni di li dei:
ma ora ‘mpizzu lu famůsu chiňvu.

Mi femmu cca serčnu e soddisfattu,
ci dugnu dignitŕ a ‘sti figurčddi
chi mmunziddŕi  facčnnu cacchi scattu,
e mi cunfunnu cu li picurčddi.

Mi pěgghiu ‘a pinna e tonnu a tastiŕri.
Sapěti, cu ‘stu munnu scumminŕtu
c’e sempri cacchi cosa di cuntŕri:
e iň ripěgghiu d’unni avěa lassŕtu.

 

 

Walter Preitano

   

www.colapisci.it