www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessitÓ o per sceltaWalter Ignazio Preitano

'A PISCA D'U TUNNU

'nto strittu di Missýna

dedicata all'amýcu Rinaldu (ĹAldu) Arena mastru piscat¨ri

 

Questa poesia vuole essere un omaggio agli appassionati di questo particolarissimo tipo di pesca, dai cui racconti ho tratto ispirazione.

Un giorno, in vacanza, un uomo avvezzo alla pesca d'altura, che egli praticava con ogni moderno accorgimento tecnico e con dovizia di mezzi, si rifiut˛ di credere che a Messina il tonno si pescasse ancora a mani nude e, spesso, uno contro uno.
Ma io ho visto gli uomini prepararsi e partire, e li ho visti ritornare con il gigante abbattuto.

 

 

E' pisca pill'omu solitÓriu

chi voli raggiunÓri c'u Sign¨ri

ammŔnzu ˘ mari niru e senza umbri,

cu 'na barc¨zza e un mossu di mut¨ri.

 

'A corda arricugghi¨ta 'nte cannýstri,

'a traffinŔra senza la suttÓna,

'na lama pronta pi tagghiÓri 'a cima

s'a sorti si riv˛ta e sĺalluntÓna.

 

'N'occhiÓta pi cuntr˛llu a giriÓri,

si manzamÓ ci fu 'na liggirýzza,

e fora l'orru, dintra di lu mari,

'a lenza cu la isca e la spirÓnza.

 

Un sacchitŔddu senza isaggirÓri

p'avýri 'nu cunf˛rtu 'nta nuttÓta,

'na pocu d'acqua e v˛gghia di prigÓri

mentri la barca scurri cumannÓta.

 

Prega pi si scuntrÓri c'u gigÓnti,

pi misurÓri 'a forza e la scattrýzza,

prega p'avýri a Diu di la s˘ parti,

pi ripurtÓri Ĺnterra 'na prudýzza:

 

- Sign¨ri chi sţ ranni e onniputŔnti,

f'Ô chi lu tunnu cridi alla minz˛gna,

dammýllu battagliŔru e tracutÓnti,

chi pŔrdiri accussý non Ŕ virg˛gna -.

 

Poi Ŕ silŔnziu e 'a barca si trascýna;

'nta 'ddu silŔnziu vola 'a fantasýa;

l'omu sulÓgnu penza alla marýna,

e a lu distýnu patr¨ni dilla via.

 

Si fa dumÓnni supra alla Nat¨ra,

supra allu Diu e a tutta la s˘ Corti,

si pýgghia la questi˛ni cu li vivi,

e si c'Ŕ tempu, disc¨rri cu li morti.

 

E mentri la s˘ vita si spit¨gghia,

'a manu scattra non si fa 'ngannÓri,

e quannu di 'ntrasÓttu 'u pisci abb¨cca,

Ŕ prontu, e sapi chiddu c'havi a fari.

 

- Tira Rinaldu, senza respirÓri,

a costu di lassÓricci la vita;

'u pisci cu la fami havi a ristÓri,

accÓ si gi˛ca tutta la partýta -.

 

Ma Ŕ un cuntrÓstu chi non p˘ durÓri;

Ŕ l'omu contru 'a forza d'a Nat¨ra:

- 'Nguanta Rinaldu, attŔntu a non muddÓri,

puru si ietti sangu c'a sud¨ra -.

 

S'u PatetŔrnu 'u vosi premiÓri,

l'amu si desi 'i vessu e travagghiÓu:

- Modda Rinaldu, ora p˘i lassÓri,

e spera a Diu ch'u ferru s'allucÓu -.

 

Fui lu pisci e 'a corda si cunz¨ma

friscÓnnu comu un ventu 'i maistrÓli;

e guÓi a cű si trova 'nta 'dda trama:

'a fuitýna ci iettirýa fatÓli!

 

CinquÓnta, centu passi e puru cchi¨i,

'dda bŔstia punta ritta contru ˘ funnu,

cerca ripÓru e chiÓnci mentri fui,

chiÓnci lu mari apprŔssu di lu tunnu.

 

Ma non Ŕ tempu anc˛ra di bannŔri:

- Stuta Ĺu mut¨ri, munta 'ddi palŔddi;

contr˛lla tutti 'i ferri d'u mistŔri;

scippa 'u tim¨ni; 'a lama sabbapŔddi..-.

 

Rinaldu si ripÓssa 'u cupi¨ni

comu a 'nu teatrÓnti cuscenzi¨su;

havi rispŔttu pi 'ddu besti¨ni:

non c'Ŕ Ĺna mossa chi va fatta a casu.

 

- Rec¨pera Rinaldu, non dulliÓri,

'a corda ora scurri lentamŔnti;

tŔnilu in tiru senza esaggerÓri:

ric˛rditi ch'u tunnu Ŕ cchi¨ putŔnti -.

 

Ora addivŔnta un gi˛cu di pacŔnza:

'u pisci fui, circÓnnu la sabbýzza,

Rinaldu ci cuntrÓsta cu la lenza

circÓnnu di struncÓricci la fozza.

 

Ma si lu tunnu Ŕ "m˛nicu" c'a stola,

un tunnu troppu furbu e straputŔnti,

Ĺu porta supra 'a rocca 'i San Nic˛la

a¨nni c'Ŕ la petra cchi¨ tagghiŔnti.

 

- AttŔntu ĹAldu, non ci dari cima,

chi pi Ĺna vota giÓ ti fici fissa;

attÓcculu Ĺnta rota, ĹAldu, e rima:

rýmicci contru, prima mi si Ĺnfossa -.

 

ĹA luci di lu Scýgghiu sĺavvicýna,

e pi tri voti Ĺu tunnu fa la spola;

si senti la fatýca Ĺnta carýna,

Ĺa lenza tÓgghia comu a li ras˛la.

 

ĹA lotta p˘ durÓri uri sani:

'u cirivŔddu contru a la putŔnza;

ric˛rda tempi n˛bili e luntÓni,

tempi chi non parrÓunu di scenza!

 

Ass¨mma di lu funnu lentamŔnti

cu giri larghi att˛rnu a la barc¨zza;

anc˛ra non Ŕ vintu lu gigÓnti,

ma senti chi la morti l'accarýzza.

 

- Ora Rinaldu! Non ci dari tempu;

si ppýgghia ciÓtu torna tracutÓnti

cĺa traffinŔra non ci dari scampu:

c'Ŕ sempri un vincit¨ri e 'nu pirdŔnti!-.

 

L'arpi¨ni cullĺali arricugghi¨ti

strazza li carni di 'ddu sventurÓtu

chi si dumÓnna cull'occhi spalancÓti

a quali beni fu sacrificÓtu.

 

- Ora p˘i dari sfogu alla t˘ pena;

fu 'nu nnimýcu degnu e sfurtunÓtu.

'Scuta Rinaldu, asc¨ta 'sta nuvŔna:

Ŕ lĺinnu di lu mari a lu surdÓtu -.

 

Pi tutti Ĺi piscat¨ri Ŕ st˛ria vera:

cĺŔ un vŔcchiu tunnu chi non fu mai piscÓtu;

Ŕ Ĺu ôpatri di li tunniö, e si dispŔra

chi ĹnĺÓutru fýgghiu ci lassÓu lu ciÓtu!

 

 

Walter Preitano
da Bannia si voi vinniri

   

www.colapisci.it