www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessitŕ o per sceltaWalter Ignazio Preitano


Banněa si voi vinniri

Forse la valorizzazione della nostra cittŕ dovrebbe cominciare proprio dal dare luce alla miriade di palazzi padronali che fiancheggiano le strade del centro storico, quasi tutti malridotti e occultati alla vista, piuttosto che dal recintare qualche sassolino informe, magari facente parte di qualche orrendo condominio dell’antica Roma.
Chi ha mai detto che la bellezza si misura in secoli?

 


 

Un ghiornu ‘i mŕggiu, caminŕnnu a peti

‘nta ‘na Missina senza furistčri,

mi vinni ‘nu suspěru e ‘stu pinzčri:

- Putěssi profumŕri e inveci feti!-.

 

C’č cchiů culůri ammčnzu a la mmunnězza,

aůnni l’omu cci spreca ‘a fantasěa,

chi  supra ę mura di ‘na mastra via

aůnni ‘u tempu cci fici ‘na curŕzza.

 

Palazzi patrunŕli ricamati

cu mmanu fina e ňgghiu di cazzňla

(unni l’antěchi nni facěunu scola)

cu ciůri, cu merletti e culunnŕti,

 

pi la virgňgna pŕrunu ‘mmucciŕti.

E cchiů caměni e cchiů ti nni cumpŕri!

E ‘a meravěgghia ti fa cumminŕri

ancňra  ‘sti pinzčri suspirŕti:

 

- C’č ‘na Missina antěca chi non pari,

chi muta muta si cunzůma e mori;

c’č ‘na Missina chi fa malucňri

picchě cű l’amministra havi chiffŕri -.

 

Si poi, scavŕnnu spunta un mazzacŕni

chi pari, fossi, appartiněu alla stňria,

allůra: - Femmi tutti! E’ la memňria

chi ‘sta cittŕ fu schiava d’i romŕni!

 

E’ ‘na pretčsa ch’i peloritŕni

di ‘sta Missina bedda chi non ‘ssumma,

pi ‘ddi pitrůddi sňnunu la trumma

e priatůni bŕttunu li mani!

 

Banněa si voi věnniri, Missina,

chi robba nn’hai pi fari ‘a to’ figůra!

Lčvicci ‘i sivi supra di ‘ddi mura

e a ribba ô mari nčtticci la rina.

 

Chi tempi foru chiddi d’u Vittňria

e ‘u lidu accantu Principi Amedču!

‘I matri si scinněunu l’addču

e ‘u “strittu” ci’u pascěa  cu la sô stňria.

 

Banněa si voi věnniri, Missina!

Rifatti ‘a ‘ula, ičtta quattru schigghi,

ripěgghiti l’amůri d’i tô figghi,

e fai la paci cu la Madunněna.

 

 

 

Walter Preitano
da Bannia si voi vinniri

   

www.colapisci.it