www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessit o per sceltaWalter Ignazio Preitano


Alle porte del giudizio

 

 


Essennu nficattu a puntu giustu

du munnu tintu mi pigghii licenza,

prontu pi fari giusta pinitenza

s nfennu larma mei truvva postu.

Ma essennu a prima vota chi mura,

nte quattru strati mi nanni pu rittu

e sbommici nton postu binidttu

anni un vecchiu mi spittva a mia.

 

SP - C s? Di unni veni? C ti manna?

Io - Scusti si diturbu - rispunna

sicuramenti cc sbagghii puta,

picch nta ngghia larma non guvnna -

mi difinna cuntnnu na panzna

essennu troppu friscu di trapssu;

ma chiddu mi pigghiu cu lu s vessu

e la minzgna mei non appi rana.


- Di quali ngghia parri? Chistu celu,

luntanu assi dillacqua chi sbapra,

attornu a nui tutta na friscra:

cc tuttu trasparenti  e senza velu.

- Allura dintra allocchi era la ngghia,

ancra chini dillumni eventi

chi strmmunu a tal puntu i sentimenti

chi lomu non saddna punni pgghia.

C sugnu? Nanimedda fora via,

vistu chattornu non si vidi fudda.

Di unni vegnu? Di unni c si modda

non torna arreti mancu si vurra.

Mi manna c na vota mi mannu,

patrni toi e di ssa to lucnna:

ciccnnu ad Iddu cunzumi la pinna,

ma non ci fu risposta e si negu.

 

- Sapssi quantu voti lh sinttu

sta tiritra chi vai sbrocculnnu!

E storia vcchia quantu vcchiu u munnu:

si lomu u cerca lhavi gi truvtu.

C sapi chi ssi spetta lomincchiu!

Magri un vippi tuttu ncipritu,

un marcantniu, naciddzzu altu,

o lumbra stralunta di nu vcchiu,

na luci fotti, na vuci senza citu,

nu strlicu chi parra dintra spcchiu,

un ghiattu niru chi cci scccia lcchiu:

si lomu u cerca lhavi gi truvtu!.

- E dalla cu sta stria! Mi crida,

parru dantra, quannu mi muddi,

chavssi vistu chiddu chi cicci:

picchstu lomu mori, si dica.

 

- Intantu non dittu chi ti spetta;

cca intra trasi sulu lanimdda,

picchstu non vidsti na gran fudda:

c c non strica mancu cu sta potta.

- E punni pgghia, chi mi sentu pessu?

 

- Pi unni ti cridvi chi pigghivi;

picch c mori la cuscnza lhavi,

quannu si modda sapi gi lu vessu.

- Nta ssa cuscnza, sugnu piccatri.

Non scciu quantu voti iastimi,

missa quasi sempri non cianni,

senza parrri poi dillatti impri.

Savssi avtu u tempu e la distrzza,

lultimamenti, nta ddu munnu bruttu,

un motticddu o dui lavssi fattu,

sicru di iammri na prudzza.

E pi ssa cosa quantu pinii!

Ci foru notti chi passi chiancnnu

pi non avri a fozza du cumnnu:

e ancra mottu non mi rassigni.

Pecci drizzi la prua pi lu nfennu.

E non mi pentu, no, di sti pinzri;

dammi la rutta, mi nni vgghiu annri,

non sugnu degnu di ssu Patretnnu.

 

- Chissi non sunnu boni sentimenti:

ancora potti scccia nta carna.

Sugnu sicru chammenzu a la iastma,

facsti  straggi di cumannamenti.

- Non ci nn unu dintra a ddu ditttu

pillomu doggi e di la s gina;

chiuttstu pari tutta fantasa,

e non sammu chi fu mai canttu.

 

- E stai sbagghinnu! Cc intra ci su genti

chi di stu sammu, comu vai dicnnu,

nni fciru bannra contru nfennu,

e di beti foru fatti santi-.

- Chissi nascru santi, i mi penzu,

di stu concssu canuscunu a prova.

Fossi sta cosa tarristta nova,

ma dunni vegnu non nni fa cchi sconzu.

- Lassmu stari! Cntimi di tia:

picch ti senti tantu piccatri?

Non cridu pi iastmi e latti impri.

Chiddu chi nta testa ti firra.

 

Ava na barba ianca e sbapursa,

spanna profmu quannu si muva,

na strana essenza chi non canusca,

chavssi fattu nvdia on ciuri rosa;

para patrni di na gran saggzza,

e di serenit faca maretta

chi sallaggva di dda potta apetta

e si pidda luntnu fora chizza.

 

- Di la cuscenza mei sugnu tirnnu!

Vitti u dulri, a fami, e mallaggi

pinznnu sulu a la casdda mei:

picchstu senza paci mi cundnnu.

 

- Si di ssu t piccatu s tirnnu,

cu sta cumcca non ti pi mmiscri;

cc trasi sulu c non havi a dari,

c desi senza avri e senza ngannu.

A vacci anni ora ti cumnnu,

si trovi postu e laccoglienza giusta

cchi dun migghiru danni non ti custa,

sempri sa genti toi sa fa prignnu.

- E allra non postu unni mmiddri,

picch la genti mei mancu ci penza

essennu chi mai mai nni fu dusanza:

c  nutru postu anni pozzu annri?

 

- Un postu ci sarssi, unni nchiannnu

avvi fattu prua cu liggirzza:

ma non s omu degnu di dda razza!

-E allra unni?- ci spii chiancnnu.

 

I lcrimi si fannu laggasa

si scrrunu davanti a nu sagrtu:

 

- Non ci sarssi un postu dedictu -

mi dissi u vecchiu mentri rispunna

 

- Ti pozzu fari grazia di d anni

facnnu finta chi non fusti mottu;

pgghia parrti, siti du lettu,

e cu la storia toi fatti cchi ranni-.

 

Cos marricuggha a stu  pagghiru

cu tanta vgghia di rimediri,

per non scciu dunni  h ncuminciri,

chu munnu da misria tarigghiru!

A unu ci spii, chi canusca,

dun postu bonu anni puta dari,

mi rispunnu Ma va, non ci pinzari,

semu parti, penza sulu a tia-.

E chi cci cuntu a chiddu fra d anni?

Chi lomu cecca soddi a tutti i banni?

Chi pi la carit c na scadenza?

Chi dillamri si piddu lessenza?

 

Walter  Ignazio Preitano

   

www.colapisci.it