www.colapisci.itL'uomo che diventa pesce per necessità o per sceltaWalter Ignazio Preitano

IL BACIO

Parodia di un processo

 

 

- Volete dire allor pacatamente

la breve storia dell’incontro ardito

laddove nacque quell’amore ardente

tra l’imputato ed il cotal bandito?-

 

- Dunqui eccellenza, iò sugnu ccà picchìstu,

la quale inveci putìssi scialacquàri:

‘ddu iòrnu mi truvava ‘nta ‘ddu postu

assèmi a ‘na cumacca di cumpàri.

 

‘Ntrasàttu..- - Che vuol dire, cancelliere?-.

- All’improvviso, credo, così pare-.

- Ntrasàttu è comu quannu a ribba ô mari

t’assùmma l’unna e non ti voi bagnàri.

 

Non sàcciu si vossìa ci ha fattu casu,

ma l’acqua arrìva sempri ‘nto manciàri..-

- Per vostra norma, detto per inciso,

in mare vado solo a veleggiare-.

 

- E lei non sapi chiddu chi ssi peddi:

‘dda pasta ô funnu sutta all’umbrillùni,

quannu ‘a sulàgna punci supra ê spaddi…-.

- Non divagate..- - E’ veru, havi raggiùni.

 

‘Ntrasàttu vi dicìa, vaddànnu stottu,

chi lu vardàri ammanca di rispettu,

vitti ‘nu immu sutta a ‘nu cappottu

c’a testa arrivutàta supra ô  pettu.

 

‘I brazza apètti, ‘i manu spampanàti,

‘a bucca russa di ‘nu focu ardenti,

e l’occhi apètti comu a dû fanàli:

iò chistu vitti sìgno presidenti-.

 

- Questo racconto ha del paradossale!

Descrive in tale guisa il mio cliente

quasi che fosse un omosessuale:

è una calunnia, signor presidente-.

 

- Non condivido la sua posizione

verso chi fa del sesso liberale:

pur tuttavia ammonisco il testimone

e gli ricordo che siamo in tribunale-.

 

- Iò m’u ricòddu, sìgno presidenti,

ma  chiddi supra ‘a bucca si baciàru;

e quannu si scucchiàru finalmenti

‘a lingua ancora non s’a spiticàru.

 

Si ‘dd’omu è sessuàli iò n’o sàcciu,

ma ‘nta ‘ddu bàciu ci fu travasamèntu;

non mi vardàti, chi non sugnu pàcciu,

chiddu chi dicu è sutta giuramentu-.

 

- Ma quell’incontro a cui si riferisce,

dove ci fu quel bacio galeotto,

tenero segno che un amore nasce,

fu casuale, o frutto di complotto?-.

 

- Mi dìssiru l’amìci chi nni sannu,

chi fu tarìgghia iarmàta pi rispettu

di genti ruffiàna, e precisannu

chi sû  cucìni giusti ‘i primu lettu-.

 

- Ma circa il bacio che avete ricordato:

volete precisare esattamente

l’ardore con il quale venne dato?

Che parte ebbe quel tale delinquente?-.

 

- Chiddu parìa ‘n’assatanàtu!

Appena ‘u immu si paràu davanti

si fici ranni pi pigghiàri ciàtu

e s’ammulàu a lingua cu li denti;

 

si fici russu comu a ‘n’aragosta

e si muddàu c’a bucca spalancàta

cu ‘ddu batàgghiu chi sunàva a festa..-

-E poi?- - E poi ci fu ‘dda sorta di ‘ncucchiàta-.

 

- Scrivete, cancelliere, quanto appresso:

quell’uomo rude, avvezzo alla violenza,

si fece promotore dell’amplesso

sfogando con ardore l’astinenza.

 

Ora spiegate bene e lentamente

come quell’uomo l’arto suo boccale,

che come dite usava allegramente,

posò fremendo nel sito consensuale-.

 

- Ma quali consensuali, presidenti!

Comu chiddu sbicciàu  ‘dda cutulètta

avissi fattu cussi cettamenti;

e  avìssi salutàtu ‘dda buffètta.

 

Ma cu ‘dda sorta ‘i fudda chi spincìa

si vitti pessu e misi a tistiàri;

e  cu ‘ddi ricchi ‘i pàmpina parìa

chi nenti nenti si mintìa a vulàri.

 

Ma ‘u cacciavèntu ommài l’avìa ‘nquatràtu

e ‘ndirizzàva iutànnusi ch’i brazza;

e quannu fu sicùru s’hâ muddàtu,

c’a bucca apètta chi facìa scumàzza-.

 

Continuàte, non siate reticente:

che storia! Che intreccio eccezionale!

Parlate, penetrate nel frangente,

chè mai amplesso fu più passionale!-.

 

- Non hàiu chi mi cci dicu, presidenti;

sàcciu ch’a chiddu ci mancàu lu ciàtu

quannu sintìu ‘dda cosa ammenzu ê denti:

si vidi chi non c’era abbituàtu!….-.

 

- E poi?- - E di cuntàri poi non hàiu cchiù nenti:

ci fu ‘dda cosa chi chiamàti amprèssu

e ssi ‘mmugghiàru comu a dû seppènti.

V’abbasta chistu pi fari ‘stu procèssu?

 

Presidenti, chi fa, si ddummintàu?-.

- Mi sono figurato lì presente

per meglio giudicare l’imputato:

è il compito di ogni presidente!

 

E sembra ovvio a questa presidenza

che l’imputato neghi quel frangente

in quanto si trattò di  un’esperienza

in grado di sconvolgergli la mente.

 

La mia sentenza avverso l’imputato

è d’assoluzione: è evidente

che configuro essere reato

il rifiutare un bacio così ardente.-

 

Ringrazio alfine questo bel pentito,

e lo invito amorevolmente

a fare pervenire a quel bandito

i complimenti di questo presidente-.

 

 

Walter  Ignazio Preitano

 

 

 

Sommario Altri Amici

www.colapisci.it