www.colapisci.it  L'uomo che diventa pesce per necessitÓ o per scelta 


UNITAĺ di MISURA a Messina
 

 

 MONETA (pýcciuli)

Carrýnu (Carlino)

1/2 Tarý = 0,21 lire

CentŔsimu

1/100 di Lira = 0,01 Lire

DinÓru

1/6 Granu

Granu

6 DinÓri

Lira

100 Centesimi

Menza Lira

1/2 Lira = 50 Centesimi = 0,5 Lire

Nýchili o QuÓttru Soddi

4 Soldi = 0,2 Lire

SanÓru

2 Centesimi = 0,02 Lire

Scutu (Scudo?)

24 Carrýni = 12 Tarý =  Lire

Soddu (Soldo)

5 Centesimi = 0,05 Lire

Dd¨ Soddi

2 Soldi = 0,1 Lire

Tarý (pers. Taiq)

20 Grani

Unza (Oncia)

60 Carrýni = 30 Tarý

 

DinÓru

Granu

Carrýnu

Tarý

Scutu

Unza

Lira

1 DinÓru

1

1/6

1/60

1/120

1/1440

1/3600

0.0035

1 Granu

6

1

1/10

1/20

1/240

1/600

0.021

1 Carrýnu

60

10

1

1/2

241/24

1/60

0.21

1 Tarý

120

20

2

1

121/12

1/30

0.42

1 Scutu

1440

240

24

12

1

1/4

5.04

1 Unza

3600

600

60

30

4

1

12.60

 

CentŔsimu

SanÓru

Soddu

2 Soddi

Nýchili

Menza Lira

Lira

1 CentŔsimu

1

1/2

1/5

1/10

1/20

1/50

0.01

1 SanÓru

2

1

2/5

1/5

1/10

1/25

0.02

1 Soddu

5

2 e 1/2

1

1/2

1/4

1/10

0.05

2 Soddi

10

5

2

1

1/2

1/5

0.1

1 Nýchili

20

10

4

2

1

2/5

0.2

1 Menza Lira

50

25

10

5

2 e 1/2

1

0.5

1 Lira

100

50

20

10

5

2

1

 LUNGHEZZA (lunghýzza)

Canna

8 Pammi = 2.06 m.

Lýnia

1/12 Unza = 1.79 mm.

Menza Canna

4 Pammi = 1.03 m.

Mýgghiu

720 Canni = 1483,20 m.

Pammu

12 Unzi = 25.75 cm.

Passu

1,5 m. (?)

Unza

12 Lýnii = 2.15 cm.

 

Lýnia

Unza

Pammu

Menza Canna

Canna

Mýgghiu

Metro

1 Lýnia

1

1/12

1/144

1/576

1/1152

1/103680

0.00179

1 Unza

12

1

1/12

1/48

1/96

1/8640

0.0215

1 Pammu

144

12

1

1/4

1/8

1/720

0.2575

1 Menza Canna

576

48

4

1

1/2

1/180

1.03

1 Canna

1152

96

8

2

1

1/90

2.06

1 Mýgghiu

103680

8640

720

180

90

1

1483.20

SUPERFICIE (lagghýzza)

BisÓzza

4 T¨mmula = 4365 mq.            (?)

Gar˛zzu

4 QuÓtti = 68.20 mq.                (?)

MunnŔddu

4 Gar˛zzi = 272.81 mq.            (?)

Quattýgghiu o Canna quatrÓta

1 Canna quatrÓta = 4.26 mq.     (?)

QuÓttu

4 Quattýgghi = 17.05 mq.          (?)

Samma

4 Bisazzi = 17148 mq                (?)

T¨mmulu

4 MunnŔddi = 1091.25 mq.       (?)

 

Quattýgghiu

QuÓttu

Gar˛zzu

MunnŔddu

T¨mmulu

BisÓzza

Samma

Metro Quadrato

1 Quattýgghiu

1

1/16

1/64

1/256

1/1024

1/4096

4.24

1 QuÓttu

4

1

1/4

1/16

1/64

1/256

1/1024

17.04

1 Gar˛zzu

16

4

1

1/4

1/16

1/64

1/256

68.16

1 MunnŔddu

64

16

4

1

1/4

1/16

1/64

272.64

1 T¨mmulu

256

64

16

4

1

1/4

1/16

1090.56

1 BisÓzza

1024

256

64

16

4

1

1/4

4362.24

1 Samma

4096

1024

256

64

16

4

1

17448.96

 PESO (pisu)

CantÓru

100 R˛tuli = 79.300 Kg.  (?)

CantÓru

Quintale = 100 Kg.         

Chilu

1 Kg. = 1000 gr.

DinÓru

1/24 di Unza = 2.75 gr.

Menzu chilu

1/2 Kg. = 500 gr.

Quattar¨ni

1/4 di R˛tulu = 200 gr.     (?)

QuÓttĺi chilu

1/4 Kg. =  250 gr.

R˛tulu

12 Unzi = 793 gr.              (?)

Unza

24 DinÓri = 66 gr.

 

DinÓru

Unza

Quattar¨ni

R˛tulu

CantÓru

Grammi

1 DinÓru

1

1/24

1/72

1/288

1/28800

2.75

1 Unza

24

1

1/3

1/12

1/1200

66

1 Quattar¨ni

72

3

1

1/4

1/400

198

1 R˛tulu

288

12

4

1

1/100

792

1 CantÓru

28800

1200

400

100

1

79200

 

QuÓttĺi Chilu

Menzu Chilu

Chilu

CantÓru

Grammi

1 QuÓttĺi Chilu

1

1/2

1/4

400

250

1 Menzu Chilu

2

1

1/2

200

500

1 Chilu

4

2

1

100

1000

1 CantÓru

400

200

100

1

100000

 PORTATA (misura dĺacqua)

 

Pinna

Zappa

Litri/minuto

1 Pinna

1

1/204.8

2.5

1 Zappa

204.8

1

512

 CAPACITAĺ DI PRODOTTI SECCHI (quantitÓ sicchi)

 

 

Litri

Kg.

 

 

BisÓzza

4 T¨mmula

68.48

64

 

 

Gar˛zzu

4 QuÓtti  

1.07

 

 

 

MunnŔddu

4 Gar˛zzi

4.28

4

 

 

Quattýgghiu

1/16 di gar˛zzu

6.69 cl.

 

 

 

QuÓttu

4 Quattýgghi

26.76 cl.

 

 

 

Samma

4 Bisazzi

274

256

 

 

T¨mmulu

4 MunnŔddi

17.12

16

 

 

CAPACITAĺ

Barýli

2 QuattÓri - 22.4 lt. mosto - 20 lt. vino

BicchŔri

21.50 cl.

Butti

4 Sammi = 320 lt. vino

Cafýsu (sp. Cahiz)

12 lt. olio = 11.100 Kg. olio

CarÓffa

2 BicchŔri = 43 cl.

LancŔdda

9 Quatt¨cci = 774 cl.

Menzu Cafýsu

6 lt olio = 5.550 Kg olio

QuattÓra

11.2 lt. mosto - 10 lt. vino

Quatt¨cciu

2 CarÓffi = 86 cl.

Samma

90 lt. mosto - 80 lt. vino

Tessu

1/3 lt. latte

 Liquidi in genere

 

BicchŔri

CarÓffa

Quatt¨cciu

LancŔdda

Centilitri

1 BicchŔri

1

1/2

1/4

1/36

21.5

1 CarÓffa

2

1

1/2

1/18

43

1 Quatt¨cciu

4

2

1

1/9

86

1 LancŔdda

36

18

9

1

774

 Mosto (mustu)

 

QuattÓra

Barýli

Samma

Litri

1 QuattÓra

1

1/2

0.12

11.2

1 Barýli

2

1

0.06

22.4

1 Samma

8.03

4.01

1

90

 Vino (vinu)

 

QuattÓra

Barýli

Samma

Butti

Litri

1 QuattÓra

1

1/2

1/8

1/32

10

1 Barýli

2

1

1/4

1/16

20

1 Samma

8

4

1

1/4

80

1 Butti

32

16

4

1

320

 Olio (˛gghiu)

 

Menzu Cafýsu

Cafýsu

Litri

Kg.

1 Menzu Cafýsu

1

1/2

6

5.550

1 Cafýsu

2

1

12

11

 Latte (latti)

1 Tessu

1/3 di litro

.

Uccio, 'u galatotu

   

www.colapisci.it