www.colapisci.it  L'uomo che diventa pesce per necessitÓ o per scelta 


Nomi messinesi di Uccelli
 

AbbanŔddu

Albanella

Al¨zzu

(?)

AppŔgghia IÓnca

Albanella Pallida

Ar˛i

Airone vari tipi: Cenerino, Rosso

Biccaccýnu

Beccaccino

BiccÓcciu o JaddÓzzu

Beccaccio

Caca SipÓla o Testa Nira

Capinera

CaccarÓzza

Gazza Ladra

Caccia Ventu

Gheppio

Caddýddu

Cardellino

Calandr¨ni o Calantr¨ni

Allodola

CanÓriu

Canario

CaracŔfulu o Testa Russa

Averla

CaragiÓ

Ghiandaia Marina

CiÓula

Taccola

Coddu Viddi

Germano Reale

ColombÓcciu

Colombaccio

CrusulŔu

Rigogolo

Cucca

Civetta

Cuda Ĺi Rýnnina

(?)

Cuda Russa

(?)

CuddÓru

Succia Capre

Fassa

Piccione Selvatico

FummiculÓru

(?)

GiallinŔddu

(?)

JaddinŔdda dĺacqua

Gallinella dĺacqua

JÓddu Ĺi Pinnýci

Maschio della Coturnice

Mabbýzza

Tordo

Mabbizz¨ni

Cesena

Mataccýnu

(?)

Merru

Merlo

Muschýttu

Luý (?) Scricchiolo(?)

Nýbbiu

Nibbio Bruno

Orru o Ďrruru

Falco Pecchiaiolo o Adorno

Palummýnu

Culbianco

PÓssiru

Passero

Pinnýci

Coturnice

Pipit¨ni

Upupa

Pirupýru (?)

Piro Piro

Pýspicia

Ballerina Gialla o Bianca

Pittýrri

Pettirosso

Pýula

Barbagianni

QuÓgghia

Quaglia

RapparŔddu

Verzellino (?)

Rass˛tta

Nitticora

Re di quÓgghi

Re di Quaglia

Riýddu

Scricciolo

Rýnnina

Rondine

Rinnin¨ni

Rondone

Rinnin¨ni Ĺi LuvÓnti

Rondone Alpino

Ri¨zzu

(?)

Rusign˛lu

Usignolo

Spuns¨ni

Fringuello

Spuns¨ni ĹMpiriÓli

Frosone

Stunnu

Storno

Turr¨ni o Vatr¨ni o GiÓinu

Ghiandaia Azzurra

T¨ttura

Tortora

TutturÓru

Cuculo

Viddidduzzu

(?)

Vidd¨ni

Verdone

Vocamarýna o CavÓzza

Gabbiano

Ziýnu

(?)

Zýulu

(?)

 

Uccio, 'u galatotu

   

www.colapisci.it