www.colapisci.it L'uomo che diventa pesce per necessità o per scelta 


U mè trasferimentu a Missina

C’è cu mi canusci comu prufissuri  i Biologia,
in tanti sannu chi ‘nsignu puru astronomia,
chi ‘mmi ‘nteressu sia di pisci chi di fotografia
ma nuddu sapi chi sugnu nu poeta ‘ca metrica non sapi cosa sia,

e ccussì  cantu senza meta a unni mi potta a ‘me fantasia.
Tuttu ‘ncuminciau versu menzijornu , otto misi arreti, pari chi fù ajeri..
ccù  ttrì squilli i telefunu: rispunnìu a matri i ‘me mugghieri:
Francu è ppì  ttia, mi pari un’extraurbana….

e fù ccussì chi canuscia u presidi, iniziu di simana.
Iddà parti da cornetta, jò sintìa  cu’ decisioni e cu’ eloquenza:
professore Costa, è il preside Sarri, da domani a Patti e no a Vicenza!
la scuola è grande,  ariosa, con vista sul mare,

si presenti alle otto e cominci a lavorare.
E fù ccusì chi l’indumani, senza prescia, adagiu adagiu
pigghiai a corriera e affruntai ddù gran viaggiu.
A unnè u Liceu, ci dumannai o trammeri,

a prossima fimmata, vicinu o riatteri.
Scinnennu c’era na gran scritta: Liceo Vittorio Emanuele, jò liggia,
mi ‘ggiustai l’occhiali  e pinsai: stà scola fa ppi ‘mmia.
A cunuscenza cu Presidi continuau l’indumani, ‘nta n’ura buca

e fù propria ccussì chi canuscìa  a so’ compari, u prufissuri Luca.
Questa è una scuola moderna, dissi stù cullega, dove fra Plauto e Marziale
la semantica s’innesta nel pathos della bifosficeria sopra e interradiale,
e che riemerge in modo stesicolario, capisci caru Costa, tuttu in verticali!

Quantu sugnu sceccu, jò pinsai, dumani a casa, i gran primura
ripassu a storia, a grammatica, u latinu e bona parti da letteratura.
Jò trasìa in simpatia dill’allievi quannu sintìa i so’ lamenti:
Sapi, prufissuri, dissi Natali Alosi, per lei di tempu non nni resta nenti….

Sintennumi sicundariu e mè colleghi, unu jera e centu divintai….
e fù ccussì chi ccù tutti i ‘me colleghi mi spiegai:
Signorina Molica, ci dissi, si lei i carica,  ci renni a scola dura…
professore, ho solo dato trecento pagine di letteratura…

E se non crede affatto ad  una sola parola mia
controlli, invece, nel registro, la collega di filosofia…

si vaddi puru a ‘mmìa, rispunniu a tappu Bucca, jò non lassu nenti….
sulu 40 teoremi, 20 i fisica  e 70 esercizi chi seni e chi tangenti.

Ora parramu di’na fimmina ranni, chi modi assai curtisi
è chidda chi javi ‘nte mani tutti i sorti du’ paisi
e si aviti da diri certi cosi, ‘nto beni e ‘nto mali
d’ativi da fari, è Cuncetta Casamentu, assissuri cumunali.

‘Sta tizia, criditimi, javi milli ‘mpicci ‘nta simana
s’interessa d’Arti, i Sport, Cultura, piffinu di nettezza urbana,
difatti ‘na matina, sintuta chi me’ ricchi, un lunedì,
assistìa a un colloquiu chi grossu modu dicìa ccussì:

“Senti, avrei bisogno di parlarti un momentino”
ci dissi a Carboni, chidda chi javi sempri un capputtinu,
“di fronte casa mia ho un mare di mondezza, ti pare niente?
Va bbeni, dissi l’Assissuri, provvederemo alacremente!

Casamento, cci dissi jò, facciamo una mostra di fotografia?
Bene, caro collega, ti porterò in consiglio con molta simpatia….
chista, jò pinsai, comu ogni ben politicanti , è tutta fumu e nenti arrostu…macchè… cu milli difficoltà fici ‘na gran mostra a ogni costu!              

La terza B, dici Frisoni, mi sbaglia la “volta col pilastro”
è sì una classetta , ma in arte è un gran disastro…

Silenzio! Ecco che entra, fumando tutte l’ore
un uomo di correttezza, padre Orlando, o se volete Monsignore;

persona saggia, giuliva, un tipo assai bonario,
presente in classe presente sempre al seminario.
Costa, comu va me’ figghiu Ernestu, dici Zodda, ‘nta to’ materia?
Beh, insomma…. dicci ‘cà chimica è ‘nà cosa seria…

e si voli leggeri “promossu” ’nta so’ paggella
javi a copiari di’ so soru Donadella.
Arreti e quinti, non va scuddatu, c’è un omu tuttu ricciu,
simpaticu, si chiama puri Casamentu, da tutti dettu Ciucciu.

Cu iddu l’alunni soffrinu d’affannu, fannu ginnastica ogni matina,
fannu cussa, ostacoli, quadri svedesi, fannu puru a cavallina.
A parti stù sfottò, scusa collega, non l’avìri a mali,
chi poi fari si ti manca dill’acqua fino o sali!

Stà finennu stà sfilata , picchì ora, comu un carusellu
entra di scena n’autra docenti, la Borrellu.
Alta, dignitosa, ‘nsigna Grecu e Latinu, sempri sorridenti,
parrinu tutti in beni, i bravi e i chhiù scadenti.

Dill’alunni ci sarìa ‘na simana di parrari
ma jò fazzu ‘na gran fatica a ricurdari
e pì stà me’ manchivulizza non jaju abbentu,
fossi picchì di alunni nn’aju cchiù di centu!

N’autrannu, sì ccampu, di ognunu mi scrivu ogni cosa
difatti seppi chi Cultrera, Cristina, Ruggeri e Marinu sunnu di Gioiosa,
Alessi è di Ficarra, Cammela di Pirainu, Torre è di Brolo,
ah, s’avissi vint’anni, si jò era cchiù figghiolu!.

Ora divintai ranni, chi basetti janchi, vu dicu onestamenti,
‘nte quaranta mi sentu nuddu miscatu cu’ nnenti;
però vi vogghiu beni assai e vu dici cu tantu amori
oggi, 5 giugnu 89, u vostru Costa vi dedicau u so’ cori.

 

Francesco Costa

 

Messina 5 giugno 1989

   

www.colapisci.it