www.colapisci.it L'uomo che diventa pesce per necessit o per scelta 


I me' trent'anni a scola

J ncuminciai o Catastu di Vicenza comu disegnaturi,
unni fici oltri 30 mappi da citt mpiegannu cchi di milli uri;
fici chilometri e chilometri a pedi e siccomu mi ridducia peddi e osssa
l'annu dopo cancjai subito parrocchia, in pratica mi scavai a fossa.

All'inizi non ma passai tantu mali, difatti eru cuntentu e sapiti picch?
a scola era cchi seria, i sei erinu sei e i tr, senza duscussioni, erinu tr.
Pinsati chi si bocciava puro a cu' non sapja sautari a cavallina...
veniri a scola, pi' l'alunni, era 'na vera e propria cruci ogni matina ....

Poi, versu a fini du' sittanta, ahjai, a scola 'ncuminciau a scantunari...
traseru i famosi 'lavori di gruppu" in pratica finemmu di spiegari.
Si fcja cos: unu, u 'cchi brau, pigghiava centu libri e copiava,
l'autri giucaunu; ... e l'insegnanti? l'insegnanti era fora chi fumava.

Poi ci f a moda di "grigli". J non capja mai u' significato i st parola
picch a collegava sempri chi pisci rustuti... e mai chi cosi i scola.
D'aggiornamenti si parrau 'nto novanta; pi' ffozza s'aviunu a'ffari.
O eri incinta, o eri stancu o malatu, u stissu l'aviumu a frequentari.

J ni fici unu a dicembri, sempri a spisi mei 'nt citt du Santu Patri,
e fu propria dd chi j sballai, vi 'nciuru sull'anima i me' matri.
C'era genti chi ci cridja a 'st novit, genti seria ... oh, genti 'i scola:
ficinu grafici, ducentu disegni. J muuutu, non parrai 'n parola!

'Nta verifica, unu fici 'na circonferenza cu ddu assi i sinimetria
e dissi: Vedete colleghi, oggi questa l'essenza della Biologia!
Poi disignannu all'internu 'na 'nchiappa...'na specia i lampadariu
dissi ancora: questo e il "Prapanama putonso Stesicolariu"

Minchia chi sugnu bestia ... pinsai, chisti sannu tanti cosi interessanti...
j non sacciu nenti non sugnu cosa ... cuss non pozzo annari avanti....
e fu ccuss chi j mi ritruvai 'nto dumila e ora vi dico i me' pinseri:
j pensu sempri a vecchia scola i trent'aanni fa, pari chi f ajeri....

Canciaru i tempi, i reguli, l'alunni e di migliorari non c' vessu!
oggi ci sunnu cosi strani, allucinanti, mi vannu tutti di travessu!
Vi 'nnii cuntu na' para, tantu pi 'ffari n'esempiu, cus a mmuzzu:
N'alunna javi problemi gravi, pinsati colleghi, ci murju n'acidduzzu ....

n'autru, ca scusa di ccattari 'na licca mommu o 'na brioscina
trasi sempri in ritardo, tutti i jorna e novi e menza ogni matina.
Canuscja culleghi seri, ma di culleghi strani nni 'ncuntrai 'na maniata...
buchi s, no, 2 jorna liberi, vuljunu a butti china e a mugghieri 'mbriaca,

Ora chi arrivai finalmenti o traguardu, ora chi mi fici ranni,
pozzu diri culleghi ch'ammia a scola mi 'zzugau a sangu pi' trent'anni...
Scrivja quattro monografii, senza riconoscimenti ufficiali,
fici cc e dd vinti conferenzi i biologia e dui intemazionali.

Unnici voti fu campioni italianu 'i fotografia,
sugnu consulenti da Fau e sociu onorariu di Biologia.
Sei auduiovisivi, cchi di quaranta pubblicazioni, tri documentari
ma e nostri Ministri di genti comu a 'mmia non ci 'nna parrari.

Mai sti cosi mi puttaru punteceddi 'nto me' trasferimentu
e ora chi mi dimittia... mi sentu 'nta zona sabbamentu....
Pi' vveniri da Vicenza a Missina, e p'aviri n'autri sei punti,
chi virgogna... programmai ddu figghi pi 'ffari quadrari i cunti

Ora i segretari, pura i cchi scecchi, divintaru tutti dirigenti,
nui passammu impiegati, scribacchini, semu nuddu mmiscati cu nnenti!
Non ni scuddamu puri dill'autri Dirigenti, i nostri Principali...
si non mannu semu fritti, diversamenti, convivemu tutti beni o mali...

J 'nni truvai unu tuttu squilibratu, prima 'nni priparau 'na fucca,
poi ni fici u pilu e contropilu, 'nni tagghiau l'ugna e 'nni cucju pura a bucca..
sulu j ci dissi: lei un dittaturi, 'na vipira, cchi nira i 'nu scussuni!
seppi poi ch'e me spaddi dissi: i 'sta scola s'innanaru i cchi putruni!

Eh, cari culleghi, cuss mi passaru i trent'anni, e dopu stu consuntivu
mi ristastu sulu vui, a vostra stima, l'affettu, u nostru spiritu corporativu.
Cc mi sintja un principinu, pi' cchistu vi vogghiu beni, v'ammiru,
vi pottu sempri cc intra, a ogni battitu di cori.. a ogni rispiru.

E non sunnu paroli i circustanza, paroli fatti apposta,
veninu sempri i 'cca intra, du' me cori, du vostru Francescu Costa.


Francesco Costa

Messina 10 giugno 2002   

   

www.colapisci.it