www.colapisci.it L'uomo che diventa pesce per necessit o per scelta 


A quinta C

(trent'anni dopu)

 

 


L'idea di festeggiari st bella ricurrenza

vinni pi' ccasu, a novembri, quasi du misi fa.

'Ncontrai a Pippu Crupi 'nto 'njonnu di licenza

o simafuru da Giustra, 'nto viali da Libert.

 

Mi dissi: a riunemu a quinta C dopu tant'anni ?

quantu saravi bellu, chi gioia pi tutti essiri a Missina,

e cu sapi chi facci avemu, ora chi divintammu ranni!

Ornanizzamula dumani, dissi j, o Catastu, di matina.

 

Non fu facili pi nnui ricurdari tutta a cumpagnia,

c'era, u sapiti, u pubbirazzu di trent'anni, ma ficimu cos:

ora chi nomi, ora chi cuttigghi, ora cu na fotografia

ni ripassammu a unu a unu di novu a quinta C.

 

Cu era chiddu a me sinistra, menzu biondinu...

Raimondu... oggi, sai, 'nte trasporti un pezzu rossu

ma allora, o Municipiu, avia a qualifica i bicchinu

e ava trasutu pi ss ziu u cardinali .... sempri pi concorsu.

 

E chiddu chi u chiamaumu Cec, u balbuzienti....

E Centorrrinu. Interrogatu non spiccicava na parola

ma si ffora si parrava di calciu, non ava nenti

e a malata ci vina sulu quannu ritunnava a scola.

 

J non mi ricuddava chiddu vicinu a finestra .....

E' Fierucciu, un tempu sconcicava na biondina ..

era sempri eleganti, sittatu 'nta fila i destra,

ora felicententi sposatu e risiedi a Taormina.

 

E chiddu bravu in estimu, studiava cu ttia ogni matina...

Cicciu Basili, replicai, u poi truvari nta nostra stazioni,

trasiu manuvraturi ma oggi cumanna tutti i treni di Missina;

cullega di Augustu, ma repartu cuccetti e prenotazioni.

 

Tu non ti ricordi a De Salvo, dissi Pippu, j un ncontru spissu,

travagghia nta na banca; era rossiceddu, un poca mpustatu,

jautu, scuriceddu nta facci ristau sempri u stissu,

stava, forsi a Buddunaru, e ora mi pari che sposatu.

 

Non ci furunu problemi p Marcellu Sterrantinu

sia picch fu, un certu tempu, me cumpagnu i bancu

sia picch, dopu trent'anni, sempri un figurinu

e sia picch, vaddatilu, nta testa non avi un filu jancu.

 

Nni ricuddammu subitu i Fasulu Sabbaturi ......

a ssicunnu da cunvenienza si ssittava ora cc ora dd,

chi so' llisciati, ruffianarii, ncantavi a tutti i prifissuri

Oggi assai stimatu, a Catania, docenti allUniversit.

 

Misali Serafinu era chiddu chi spissu pun misi non vinta,

nta na simana annava un jonnu a scola e cincu all'Aurora;

oggi tenenti culunnellu, cumanna un'intera cumpagnia,

u truvati a Zuccarellu, ma a gavetta pi tant'anni a fici fora.

 

Parisi era u cumpagnu pridilettu i Sabloni Arturu;

ava nu bruttu sfogu giovanili nta so facci

puttava, puru i sira, un'occhiali sempri scuru,

e comu a Tomasellu, d'iddu piddemmu completamenti i tracci.

 

Fimin, cu' na Fiat grigia, du Salici mi pari chi vinia

e a carricava di salami e fummaggiu, comu un bastimentu

picch aiutava a so patri c'avia no salumeria;

oggi dirigi a Spadafora l'ufficio di collocamentu.

 

Cu l'amicu Genovesi nni desimu gran battaglia in italianu,

poi, stranamenti, mi livau u salutu na matina,

l pill non capa stu cunipurtamentu stranu

ma fu chiaru quannu seppi chi j sconcicava a ss cucina.

 

A Maggiu u piddia i vista, ma sacciu chi fa e chi non fa,

ci dumannu sempri a so' frati, chiddu da cartoleria;

prifssuri, mi dissi, nta stu Natali certamenti cc

e pu vostru anniversariu cridu chi vi faravi cunipagnia.

 

S'aviti bisognu d'un documentu o certificatu penali

rivuggidivi all'unicu nonnu da nostra cunpagnia.

E' Paulinu Triglia, u truvati nto mbruttu posta, o Tribunali,

si diplomau dopu, picch pu studiu ava poca simpatia.

 

Certi cumpagni, poi, non si ponnu mai scuddari

Spuria, Aloisio, Placidinu, u cchi ranni, chiddu du Santu,

pi nnui minorenni erinu veri e propri petri miliari

e oggi, comu allora, pi iddu rispettu n'avemu tantu tantu.

 

Non mi scoddu mai di Cuffari, cu rintracciai p sso zzia,

di Agresta e di Gregoriu chi ncontru sempri ca' primura;

u fattu chi nsigninu, sunnu prifissuri comu a mmia

e mi passinu cchi ncruccati, fossi u pisu da cultura.

 

Di Pippu Schepis, comu trent'anni fa, non canciau nenti;

ereditau di so patri l'impresa chi costriusci di na' vita

difatti sulu iddu ava fattu oltri centu appartamenti,

fici piffinu a casa da prufissoressa And, nto viali Margherita

 

Bevacqua trasiu nta ferruvia a Roma, e sintiti chi fici dopu un misi:

Sempri affettuosu, vinni a me casa pi na visita, mo misi di frivaru

ma parrava in modu stranu, in "romanescu"  ava rinnegatu u missinisi

dopu vint'anni a Vicenza, u sottoscrittu, parra ancora caccararuru!!!

 

L'incontru cu Crisafulli sicunnu mia va cuntatu :

mentri aspittava a me figghiu all'Archimedi, vicinu un bottighinu,

s'avvicinau e mi dissi: Scusi, Lei per caso al Minutoli s' diplomato?

facisti centru, ci rispunnia, e tu s l'amicu Costantinu.

 

Di Lo Casciu mi ricoddu chi non era na cima, ma non annava mali,

facia ddi disegni belli puliti, era nu diu, i so mani pariunu nfatati;

era siccu, occhiali niri era cchi longu di na ugghia imperiali,

ridia pocu, ma quannu u faca, avia un sorriso i 180 gradi.

 

Donati era u megghiu, studiava cu Cilibertu e Genovesi,

seppi i so frati Francu chi vincu un concorsu nto spitali

e u rintracciai pi' telefunu a unni st, a Lanzo Torinese.

Iddu non eppi traumi picch so patri era un continentali.

 

A Cardillu dopu trent'anni u vitti di recenti, nto periudu estivu;

mentri j era nto mpanificiu, sinta diri: mi dugna sei panini?

 nni vaddammu e ni bbracciammu cu mi gestu sinceru e istintivu,
seppi chi st nta panoramica, ma non sapumu chi erimu vicini,

 

Oggi, dopu tantu, semu di novu tutti cc, pari chi fu ajeri,

tutti sistimati: insegnanti, c' cu travagghiau 'nto ncasellu,

prifissuri d'universit, c' puru un capitanu di pumperi,

ci sunnu ferrovieri, funzionari e c' piffinu un culunnellu.

 

E chista opira di nostri prifissur, parola mia!

grazie allAnd oggi scrivermi in perfettu italianu,

e pedi da "pessicaredda" u Lupu n'insignava economia

e in topografia erimu i megghiu, grazzi all'ingigneri Galeanu.

 

Dopu tantu, per, cetti cumpagni mi scuddai completamenti;

sarannu i figghi, a famigghia, i pinseri, u travagghiari..

o e inveci chi staju tuccannu u menzu seculu, e non ci pozzu fari nenti....

quindi, vuliti o non vuliti, pi st mancanzi, m'ata ppiddunari.

 

Ma n'ta stu bellu scinariu, di recenti, calau un bruttu velu,

ognunu javi un distinu, gi da nascita, e non putemu fari nenti .....

all'appellu, oggi, manca Aldo Cilesi, u Signuri u vosi 'ncielu

pirci st poisia, cci dedicamu a iddu, chi nostri sintimenti.

 

 

 

Francesco Costa

 

Messina 29 dicembre 1994

   

www.colapisci.it