Altri amici di Cola: Gianni

 Gianni Argurio: cantante folk e poeta

Colapisci

Sintiti cc, sintiti pi favuri,
io sugnu Colapisci di lu mari,
sintitimi un mumentu v’ parrari
e dopu nfunnu, nfunnu haju a turnari!

E’ veru, si! ca nghiornu m’ha mannatu
ddu re chi tutti hannu numinatu;
Io ci haju statu sempri nfunnu o mari
picch m cumannau lu Signuri!

E’ veru, si! c’a Sicilia sta ppuggiata,
supra a tri culonni i roccia dura,
tra scogghi e gallerii sistimata.
Di milli e cchiu millennu a so’ natura.

Sintiti cc, sintiti pi favuri,
io sugnu Colapisci di lu mari,
sintiti missinisi du me’ cori...
Staju sempri nmenzu a vui! Vi vogghiu beni.

Io sugnu cc e a mari, sempri attentu;
ccuss nmenzu a currenti du canali.
Si a terra trema e balla p nmumentu...
Non vi scantati cosa naturali!

Cchi ssutta di li pisci e la scugghiera
c’ u focu, u focu i l’Etna a ciumara!
Pi chistu la Sicilia na gran stidda,
e forti e ricca, ciaurusa e bedda.

Sintiti cc, sintiti pi favuri,
io sugnu Colapisci di lu mari,
sintitimi un mumentu v’e parrari
e dopu nfunnu, nfunnu haju a turnari.

 

Versi di Gianni Argurio
musicati dal M Carlo Simone


   

www.colapisci.it